Bekijk als PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN
van WOLUK AANNEMERSBEDRIJF

Inhoudsopgave
artikel 1 – Definities 2
artikel 2 – Algemeen 2
artikel 3 – Offertes en aanbiedingen 3
artikel 4 – Overeenkomst 4
artikel 5 – Verplichtingen van Woluk Aannemersbedrijf 5
artikel 6 – Verplichtingen van Opdrachtgever 6
artikel 7 – Kostenverhogende omstandigheden 7
artikel 8 – Meer- en minderwerk 7
artikel 9 – Oplevering en onderhoudstermijn 9
artikel 10 – Uitvoeringsduur 9
artikel 11 – Betaling, gevolgen van niet-betaling en incassokosten 10
artikel 12 – Opschorting, beëindiging van het Werk in onvoltooide staat en opzegging 11
artikel 13 – Aansprakelijkheid van Opdrachtgever 12
artikel 14 – Aansprakelijkheid van Woluk Aannemersbedrijf 13
artikel 15 – Overmacht 15
artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud 16
artikel 17 – Conformiteit 16
artikel 18 – Klachten (reclames) en vervaltermijn 16
artikel 19 – Vrijwaring 17
artikel 20 – Intellectuele eigendom 17
artikel 21 – Onderaanneming en WKA 18
artikel 22 – Geheimhouding 18
artikel 23 – Wijziging of aanvulling 19
artikel 24 – Toepasselijk recht en geschillen 19

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WOLUK AANNEMERSBEDRIJF
Woluk Aannemersbedrijf V.O.F.
adres : Rievierenlaan 36 te 8226 LJ Lelystad
KvK-nummer : 59904240
e-mailadres : info@woluk.nl
telefoon : 06-8329 6546

Artikel 1 – Definities
Onder “Voorwaarden” wordt verstaan deze Algemene Voorwaarden.
Onder “Woluk Aannemersbedrijf” wordt in deze Voorwaarden verstaan degene die deze Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen. Onder “Opdrachtgever” word n verstaan zowel de Consument als een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die de gelding van deze Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Onder “Consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die tevens de gelding van deze Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Alle bepalingen van deze Voorwaarden zijn mede van toepassing op overeenkomsten tussen Woluk Aannemersbedrijf en een Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Onder “Onderaannemer” wordt verstaan een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die in opdracht van Woluk Aannemersbedrijf bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het tot stand brengen van het Werk wordt betrokken.Onder “Werk” wordt verstaan het object dat Woluk Aannemersbedrijf op grond van een overeenkomst tot stand zal brengen of heeft gebracht.

Onder “Materiaal” of “Materialen” worden verstaan alle roerende zaken en hulpstoffen die door Woluk Aannemersbedrijf bij het tot stand brengen van een Werk worden gebruikt.Onder “Overeenkomst” wordt verstaan iedere schriftelijk vastgelegde overeenkomst, waaronder die van (onder-) aanneming van werk als bedoeld in de artikelen 7:750 of 7:751 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: “BW”), tussen Woluk Aannemersbedrijf en Opdrachtgever, tenzij Woluk Aannemersbedrijf anders aangeeft.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Woluk Aannemersbedrijf en Opdrachtgever waarop Woluk Aannemersbedrijf deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Daar waar in een Overeenkomst en deze Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” dient daar mede onder te worden verstaan “langs elektronische weg”.
3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Woluk Aannemersbedrijf, voor de uitvoering waarvan door Woluk Aannemersbedrijf derden dienen te worden betrokken, alsmede op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Woluk Aannemersbedrijf uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
5. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Opdrachtgever een door Woluk Aannemersbedrijf verstrekte offerte heeft aanvaard.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Woluk Aannemersbedrijf en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepaling(en).
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Voorwaarden.
9. Indien Woluk Aannemersbedrijf niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Woluk Aannemersbedrijf in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
10. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Woluk Aannemersbedrijf worden schriftelijk uitgebracht en zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes van Woluk Aannemersbedrijf vervallen bij herroeping door Woluk Aannemersbedrijf.
2. De offerte bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke opgave van het aangeboden Werk of de aangeboden werkzaamheden, de te gebruiken Materialen en de gehanteerde prijsvormingsmethode: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingsmethode “aannemingssom” noemt Woluk Aannemersbedrijf een vast bedrag voor het in de offerte omschreven Werk of de omschreven werkzaamheden, bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Woluk Aannemersbedrijf een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde Materialen).
3. Indien een offerte wordt uitgebracht op basis van nacalculatie, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Woluk Aannemersbedrijf gewerkte uren, gemaakte kosten en gebruikte Materialen zullen dan aan Opdrachtgever worden doorberekend tegen alsdan geldende prijzen.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Woluk Aannemersbedrijf of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Woluk Aannemersbedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Woluk Aannemersbedrijf gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Woluk Aannemersbedrijf gerechtigd de redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen.
6. De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
7. De in een offerte vermelde werkzaamheden, worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die zijn verstrekt door Opdrachtgever.
8. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Woluk Aannemersbedrijf niet aan zijn offerte worden gehouden.
9. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Woluk Aannemersbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Woluk Aannemersbedrijf anders aangeeft.
10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Woluk Aannemersbedrijf niet tot het verrichten dat een gedeelte van de in de offerte opgenomen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs en offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
11. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van een offerte zeven (7) dagen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever hetzij op het moment dat de door Woluk Aannemersbedrijf en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Woluk Aannemersbedrijf retour is ontvangen dan wel, indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, op het moment dat Woluk Aannemersbedrijf op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van het Werk is gestart.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Woluk Aannemersbedrijf tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid en “naar de geest” van de Overeenkomst uitgelegd.
4. Woluk Aannemersbedrijf heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Woluk Aannemersbedrijf heeft het recht de Overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst over te gaan. Partijen leggen deze wijziging of aanvulling schriftelijk vast. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag volgens de Overeenkomst worden verhoogd of verlaagd. Door de wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien overeengekomen) worden gewijzigd. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van uitvoering.
7. Indien de Overeenkomst is gewijzigd dient Woluk Aannemersbedrijf daaraan uitvoering te geven, nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming op van Woluk Aannemersbedrijf en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.
8. Indien en voor zover Woluk Aannemersbedrijf tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst geconfronteerd wordt met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Woluk Aannemersbedrijf na waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door te berekenen aan Opdrachtgever.
9. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de werklocatie verontreinigd is of de uit het Werk komende materialen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het Werk voortvloeiende gevolgen.
10. Afspraken of overeenkomsten met personeel of anderszins vertegenwoordigers van Woluk Aannemersbedrijf, binden Woluk Aannemersbedrijf niet, tenzij deze door Woluk Aannemersbedrijf schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 – Verplichtingen van Woluk Aannemersbedrijf

1. Woluk Aannemersbedrijf aanvaardt de Overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de werkzaamheden vereiste gegevens en goedkeuringen (zoals publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen) tijdig (dat wil zeggen voordat door Woluk Aannemersbedrijf aan de
werkzaamheden dient te worden begonnen) aan Opdrachtgever zijn verleend.
2. Woluk Aannemersbedrijf verplicht zich Opdrachtgever zo tijdig mogelijk en schriftelijk te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven Materialen of hulpmiddelen, voor zover Woluk Aannemersbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen; Woluk Aannemersbedrijf zal daarbij Opdrachtgever tevens wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst.
3. Woluk Aannemersbedrijf wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het Werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van Woluk Aannemersbedrijf.
4. Indien de prijsvormingsmethode “regie” is overeengekomen, kan Woluk Aannemersbedrijf weekrapporten opmaken en bij Opdrachtgever indienen, indien zulks tussen partijen is overeengekomen. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte Materiaal. In die gevallen waarin geen weekrapporten worden opgemaakt en bij Opdrachtgever worden ingediend, worden op de termijnfactuur de bestede uren en het verwerkte Materiaal gespecificeerd. Indien Opdrachtgever tegen de opgegeven bestede uren en het verwerkte Materiaal bezwaar heeft, stelt hij Woluk Aannemersbedrijf daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na
ontvangst van het weekrapport dan wel de factuur schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan het recht daartoe vervalt.

artikel 6 – Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Woluk Aannemersbedrijf tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over:
(a) over de voor de opzet van het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Woluk Aannemersbedrijf;
(b) de (in voldoende mate ontruimde) werklocatie waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden;
(c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van Materialen, hulpmiddelen en werktuigen;
(d) voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen en aftappunten voor gas en water; en
(e) alle gegevens over kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de werklocatie.

2. Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektra aan Woluk Aannemersbedrijf ter beschikking te stellen dan wel zorg te dragen voor de beschikbaarheid daarvan. Eveneens dient Opdrachtgever, op verzoek van Woluk Aannemersbedrijf, opslagruimte voor Materialen, hulpmiddelen en werktuigen aan Woluk Aannemersbedrijf ter beschikking te stellen, indien deze op de werklocatie aanwezig is.
3. Opdrachtgever is verplicht Woluk Aannemersbedrijf in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst onder normale omstandigheden en zonder belemmeringen uit te voeren.
4. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde Materialen en/of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de niet tijdige aanvoer en/of uitvoering hiervan.
5. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden vertraging optreedt waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is dan wel die aan hem is toe te rekenen of voor diens rekening behoort te komen dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient Opdrachtgever aan Woluk Aannemersbedrijf uitstel te verlenen
voor de oplevering van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de ontstane vertraging.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt op het Werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Woluk Aannemersbedrijf.
7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woluk Aannemersbedrijf is het Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 7 – Kostenverhogende omstandigheden

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
(a) die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen (daaronder onder meer te verstaan een wijziging in de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever,en een aanpassing in wet- of regelgeving);
(b) die Woluk Aannemersbedrijf niet kunnen worden toegerekend en
(c) die de kosten van het Werk verhogen.
2. Kostenverhogende omstandigheden geven Woluk Aannemersbedrijf recht op vergoeding van dedaaruit voortvloeiende gevolgen. Voor zover kostenverhogende omstandigheden bestaan uit het binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst verhogen van kostprijsbepalende factoren waarop Woluk Aannemersbedrijf geen invloed kan uitoefenen, zoals omzetbelasting, accijnzen, sociale lasten, heeft Woluk Aannemersbedrijf het recht deze aan Opdrachtgever door te berekenen tot een maximum van twintig procent (20%) van het oorspronkelijke bedrag.
3. Indien Woluk Aannemersbedrijf van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
4. Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het Werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat Opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 8 – Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
(a) ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
(b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
(c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

2. In geval van door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Woluk Aannemersbedrijf een verhoging van de prijs vorderen tegen de gebruikelijke tarieven; ook wanneer hij Opdrachtgever niet (tijdig) heeft gewezen op deze prijsverhoging.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Woluk Aannemersbedrijf op verrekening van meerwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging
op degene die de aanspraak maakt. 4. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
(a) het aanschaffen van Materialen;
(b) het verwerken van (aangeschafte) Materialen;
(c) het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Woluk Aannemersbedrijf berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van tien procent (10%).
6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van Materialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die Materialen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Woluk Aannemersbedrijf redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van Materialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
8. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het Werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
9. Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Woluk Aannemersbedrijf bij wijze van voorschot vijfentwintig procent (25%) van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Woluk Aannemersbedrijf eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna.
Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Woluk Aannemersbedrijf worden verrekend bij de eindafrekening.
10. Indien bij de eindafrekening van het Werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Woluk Aannemersbedrijf recht op een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het verschil van die totalen.

Artikel 9 – Oplevering en onderhoudstermijn

1. Woluk Aannemersbedrijf nodigt Opdrachtgever uit tot opnemen van het Werk. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Woluk Aannemersbedrijf en heeft tot doel
te constateren of Woluk Aannemersbedrijf aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de uitnodiging door Woluk Aannemersbedrijf.
2. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Woluk Aannemersbedrijf niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
3. Indien Woluk Aannemersbedrijf heeft medegedeeld dat het Werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen daarna laat weten of hij het Werk al dan niet aanvaardt, geldt het Werk op de achtste (8e ) als opgeleverd en goedgekeurd.
4. Indien het Werk wordt goedgekeurd, wordt de dag van goedkeuring en oplevering aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Woluk Aannemersbedrijf is verzonden.
5. Indien Opdrachtgever het Werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. Het Werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het Werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van,goedkeuring van het Werk of van het betreffende gedeelte.
7. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Woluk Aannemersbedrijf na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het Werk gereed zal zijn voor oplevering.
8. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, is het Werk voor risico van Opdrachtgever en is Woluk Aannemersbedrijf ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever redelijkerwijze had moeten ontdekken.
9. Door Woluk Aannemersbedrijf erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen de onderhoudstermijn hersteld. 10. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van dertig (30) dagen in.
11. Indien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Stb. 2019, 382) in werking is getreden, verstrekt Woluk Aannemersbedrijf in afwijking van artikel 7:757a BW géén dossier aan Opdrachtgever met betrekking tot het tot stand gebrachte Werk.

Artikel 10 – Uitvoeringsduur

1. Door Partijen afgesproken (op-/leverings-) termijnen zijn altijd indicatieve en dus geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Woluk Aannemersbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever dus niet zonder meer recht op schadevergoeding.
2. Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Woluk Aannemersbedrijf voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 11 – Betaling, gevolgen van niet-betaling en incassokosten

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient een factuur binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever aan Woluk Aannemersbedrijf te worden betaald, met dien verstande dat bij de oplevering van het Werk alle termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk moeten zijn voldaan.
1a. Uitsluitend indien het Werk strekt tot de bouw van een woning, als bedoeld in artikel 765 BW, en de opdrachtgever een Consument is stelt Woluk Aannemersbedrijf Opdrachtgever uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet eerder dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. Woluk Aannemersbedrijf stuurt hiervan een afschrift aan de betreffende notaris, als bedoeld in artikel 768 BW.
2. Een aanbetalings- of voorschotfactuur dient op een daartoe door Woluk Aannemersbedrijf aangegeven wijze en binnen de aangegeven betaaltermijn door Opdrachtgever te worden betaald, bij gebreke waarvan de betreffende werkzaamheden niet zullen aanvangen dan wel de betreffende Materialen niet zullen worden besteld of geleverd, zonder dat zulks aan Woluk Aannemersbedrijf is tegen te werpen.
3. Indien Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan Woluk Aannemersbedrijf verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd; voor Consumenten de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:120 lid 1 BW en voor niet-consumenten de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 BW. Indien na verloop van veertien (14) dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met twee procent (2%) per jaar verhoogd.
4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Woluk Aannemersbedrijf gerechtigd tot incasso van het verschuldigde over te gaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Woluk Aannemersbedrijf tot incasso overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever, mits, in geval van Consumenten, de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld en de wettelijk voorgeschreven aanzegtermijn in acht is genomen. In geval van niet-consumenten belopen de contractueel overeengekomen buitengerechtelijke incassokosten vijftien procent (15%) van het door die Opdrachtgever niet betaalde bedrag; indien Opdrachtgever een Consument is belopen deze kosten een bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Woluk Aannemersbedrijf ook gerechtigd het Werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen veertien (14) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
6. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het Werk schade aan het Werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Woluk Aannemersbedrijf.
7. Indien Opdrachtgever hetgeen Woluk Aannemersbedrijf volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of Woluk Aannemersbedrijf gegronde redenen heeft om aan te nemen
dat Opdrachtgever het Woluk Aannemersbedrijf toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Woluk Aannemersbedrijf gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
8. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Woluk Aannemersbedrijf gerechtigd het Werk te schorsen tot het moment waarop Opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits Woluk Aannemersbedrijf Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Woluk Aannemersbedrijf op vergoeding van schade, kosten en rente.
9. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt
gelegd, tenzij dit beslag binnen één (1) maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Woluk Aannemersbedrijf gerechtigd zonder nadere aanmaning het Werk te schorsen, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beëindigen.
10. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 12 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

artikel 12 – Opschorting, beëindiging van het Werk in onvoltooide staat en opzegging

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Voorzieningen die Woluk Aannemersbedrijf ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Woluk Aannemersbedrijf ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever aan hem vergoed.
2. Indien gedurende de opschorting schade aan het Werk ontstaat, komt deze nimmer voor rekening van Woluk Aannemersbedrijf.
3. Indien de opschorting langer dan veertien (14) dagen duurt, kan Woluk Aannemersbedrijf bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het
Werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het Werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Woluk Aannemersbedrijf betaalde Materialen.
4. Indien de opschorting van het Werk langer dan één (1) maand duurt, is Woluk Aannemersbedrijf bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig
het volgende lid te worden afgerekend.
5. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Woluk Aannemersbedrijf heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Woluk Aannemersbedrijf is gerechtigd om in plaats van
voorgaande aanspraak tien procent (10%) van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het Werk in rekening te brengen. Woluk Aannemersbedrijf zendt Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
6. Woluk Aannemersbedrijf is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

(a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
(b) na het sluiten van de Overeenkomst Woluk Aannemersbedrijf ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
(c) Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
(d) indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Woluk Aannemersbedrijf kan worden verlangd dat Woluk Aannemersbedrijf de Overeenkomst tegen
de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
(e) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Woluk Aannemersbedrijf kan worden verlangd.

7. Indien ontbinding van de Overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Woluk Aannemersbedrijf recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor
direct of indirect ontstaan.
8. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Woluk Aannemersbedrijf op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien Woluk Aannemersbedrijf op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Woluk Aannemersbedrijf niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor
zijn ontstaan voor Opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Woluk Aannemersbedrijf vrij om Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de Overeenkomst te annuleren, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding voor Woluk Aannemersbedrijf. De vorderingen van Woluk Aannemersbedrijf op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
11. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Woluk Aannemersbedrijf redelijkerwijs had mogen
verwachten, geven hem recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de werklocatie verontreinigd is of de uit het Werk komende Materialen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de
daaruit voor de uitvoering van het Werk voortvloeiende gevolgen.
4. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5. Indien Materialen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor
rekening van Opdrachtgever.
6. Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het Werk en de schade en vertraging die Woluk Aannemersbedrijf lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Woluk Aannemersbedrijf die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen en moeten voorzien.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van Woluk Aannemersbedrijf

1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Woluk Aannemersbedrijf meldt.
2. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Woluk Aannemersbedrijf vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vordering, behoudens het bepaalde in de leden 6 en 7.
3. Woluk Aannemersbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
4. Woluk Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel gebruik heeft gemaakt van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of werkmethoden en Woluk Aannemersbedrijf Opdrachtgever daarover, als bedoeld in artikel 5 lid 2, zo tijdig mogelijk en schriftelijk heeft geïnformeerd en zulks niet heeft geleid tot wijziging van de Overeenkomst.
5. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, is Woluk Aannemersbedrijf niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk, behoudens:

(a) indien een gebrek in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij Woluk Aannemersbedrijf aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend;
(b) indien een gebrek na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Woluk Aannemersbedrijf kan worden toegerekend.
5a. In afwijking van lid 5 is Woluk Aannemersbedrijf, in geval de Opdrachtgever een Consument is, niet aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering van het Werk worden ontdekt en die niet
aan Woluk Aannemersbedrijf zijn toe te rekenen.

6. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 5 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twaalf (12) maanden na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
7. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 5 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vierentwintig (24) maanden na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 5 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het Werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.
8. Behoudens het bepaalde in lid 5 is Woluk Aannemersbedrijf niet aansprakelijk voor directe noch indirecte schade. Niet uitgesloten is evenwel de aansprakelijkheid van Woluk Aannemersbedrijf voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Woluk Aannemersbedrijf.
9. Indien Woluk Aannemersbedrijf toch aansprakelijk is voor directe schade dan is diens totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het tussen partijen overeengekomen bedrag voor het Werk (exclusief omzetbelasting). De aansprakelijkheid van Woluk Aannemersbedrijf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10. Onder directe schade als bedoeld in lid 9 wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Woluk Aannemersbedrijf aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Woluk Aannemersbedrijf toegerekend kunnen worden. Deze vervangende schadevergoeding wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdracht- gever wordt ontbonden;
(c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

11. Woluk Aannemersbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
12. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Woluk Aannemersbedrijf niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk, behoudens indien het Werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Woluk Aannemersbedrijf, zijn leverancier of andere derden een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Woluk Aannemersbedrijf van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 15 – Overmacht

1. Woluk Aannemersbedrijf is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Woluk Aannemersbedrijf geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Woluk Aannemersbedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden tevens verstaan tekortkomingen van leveranciers of andere derden, weersomstandigheden, stroom- of gasleverantiestoringen, het defect gaan van apparatuur waarmee Woluk Aannemersbedrijf werkzaamheden verricht of arbeidsongeschiktheid. Woluk Aannemersbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de Overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Woluk Aannemersbedrijf zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Woluk Aannemersbedrijf kan de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten voor de periode dat de overmacht zich voordoet.
4. Indien Woluk Aannemersbedrijf een gedeelte van de verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Woluk Aannemersbedrijf gerechtigd de reeds nagekomen verplichting apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Bij het zich voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 2) zal Woluk Aannemersbedrijf niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht.
6. Indien de periode dat de overmacht zich voordoet langer duurt dan zestig (60) dagen, dan isieder van Partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ook dan blijft het bepaalde in lid 5 van toepassing.

artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Woluk Aannemersbedrijf in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken (inclusief
geleverde meer- / minderwerk) blijven eigendom van Woluk Aannemersbedrijf totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit de met de Woluk Aannemersbedrijf gesloten Overeenkomst(en),
daaronder ook te verstaan diens betalingsverplichtingen uit hoofde van verschuldigde hoofdsommen, rente en kosten, deugdelijk en volledig is nagekomen.
2. Door Woluk Aannemersbedrijf geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Woluk Aannemersbedrijf veilig te stellen.
4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Woluk Aannemersbedrijf daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval Woluk Aannemersbedrijf zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Woluk Aannemersbedrijf en door Woluk Aannemersbedrijf aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Woluk Aannemersbedrijf zich bevinden en die zaken terug te nemen

artikel 17 – Conformiteit

1. Woluk Aannemersbedrijf staat in voor kwaliteit van door hem geleverde Materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Een en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en die zijn afgestemd op de bestemming respectievelijk het doel waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. Woluk Aannemersbedrijf staat nimmer in voor gebreken die na de (op-) levering van Materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan onderhoud, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die Opdrachtgever of derden om, aan of in deze Materialen hebben aangebracht. Evenmin staat Woluk Aannemersbedrijf in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. Voor de kwaliteit van door Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde Materialen dan wel door Woluk Aannemersbedrijf tegen diens advies in door Opdrachtgever gewenste Materialen, staat Woluk Aannemersbedrijf nimmer in.

artikel 18 – Klachten (reclames) en vervaltermijn

1. Opdrachtgever kan op een gebrek in of aan geleverde Materialen of een prestatie van Woluk
Aannemersbedrijf, anders dan bedoeld in artikel 14, geen beroep meer doen, indien hij niet
binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten

ontdekken, bij de Woluk Aannemersbedrijf schriftelijk heeft geklaagd. Indien er sprake is van
een zichtbaar gebrek geldt een termijn van achtenveertig (48) uren. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Woluk Aannemersbedrijf
in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Woluk Aannemersbedrijf in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien Opdrachtgever (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting nimmer op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken,
tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt aan Opdrachtgever geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximumtermijn
van vijf (5) jaren na oplevering van het Werk c.q. na ontvangst van het geleverde.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Woluk Aannemersbedrijf de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Woluk Aannemersbedrijf, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Woluk Aannemersbedrijf te retourneren en de eigendom daarover aan Woluk Aannemersbedrijf te verschaffen, tenzij Woluk Aannemersbedrijf schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Woluk Aannemersbedrijf daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever
.
artikel 19 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Woluk Aannemersbedrijf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Woluk Aannemersbedrijf toerekenbaar is.
2. Indien Woluk Aannemersbedrijf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Woluk Aannemersbedrijf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Woluk Aannemersbedrijf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Woluk Aannemersbedrijf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

artikel 20 – Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt Woluk Aannemersbedrijfm zich alle intellectuele eigendomsrechten voor hem op grond van enige wet kunnen toekomen.
2. De door of vanwege Woluk Aannemersbedrijf verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom en zijn beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten dienen te worden gerespecteerd bij gebreke waarvan Opdrachtgever schadeplichtig is.
3. Op eerste verzoek van Woluk Aannemersbedrijf dan wel na oplevering van het Werk retourneert Opdrachtgever alle gegevensdragers, tekeningen, modellen, bestanden e.d. direct aan Woluk Aannemersbedrijf zonder daarvan een kopie te behouden, te verspreiden of te openbaren aan derden.
4. Woluk Aannemersbedrijf behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van het Werk toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever zelf ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 21 – Onderaanneming en WKA

1. Ingeval Woluk Aannemersbedrijf als hoofdaannemer c.q. opdrachtgever optreedt, zal met Onderaannemer, indien hij een zelfstandige zonder personeel (een zogenaamde ZZP-er) is, uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst worden aangegaan en dient Onderaannemer een recent uittreksel uit het handelsregister aan Woluk Aannemersbedrijf te overleggen en mee te werken aan de totstandkoming van een door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties bedoelde “modelovereenkomst”.
2. Indien Onderaannemer géén ZZP-er is en dus personeel in dienst heeft, dient Onderaannemer opgave te doen van diens G-rekening door overlegging van een G-rekeningovereenkomst en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen als bedoeld in de Wet ketenaansprakelijkheid.
3. Bij toepasselijkheid van de regelingen betreffende ketenaansprakelijkheid, dient Onderaannemer desgevraagd aan Woluk Aannemersbedrijf maandelijks een Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid van de Belastingdienst te overleggen.

artikel 22 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Woluk Aannemersbedrijf gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Woluk Aannemersbedrijf zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Woluk Aannemersbedrijf niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

artikel 23 – Wijziging of aanvulling

1. Woluk Aannemersbedrijf is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, in welk geval hij Opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de hoogte zal stellen van deze wijziging of aanvulling.
2. De termijn tussen de in lid 1 bedoelde mededeling en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal minimaal dertig (30) dagen bedragen.
3. Indien de wijziging of aanvulling Woluk Aannemersbedrijf de bevoegdheid geeft een prestatie te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, dan heeft de Consument het recht de gewijzigde of aangevulde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

artikel 24 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Woluk Aannemersbedrijf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon- of vestigingsplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald is, is uitsluitend de rechter van de vestigingsplaats van Woluk Aannemersbedrijf aangewezen om van een geschil tussen partijen kennis te
nemen.